Sprawozdania

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2022

§ 1

W 2022 roku Fundacja „Aby chciało się chcieć” zrealizowała następujące zadania związane ze skutkami finansowymi:

  1. „Muzyczne Krajobrazy Szwajcarii Kaszubskiej” – cykl audycji muzycznych towarzyszących projekcjom Plenerowego Kina Letniego
  2. Produkcja filmu fabularnego „TAM, GDZIE KWITNĄ MALËNË
  3. Realizacja programu wsparcia osób starszych „Nestor 2.0” – edycja 2022
  4. Zakończenie „produkcji filmu fabularnego o relacjach polsko-niemiecko-kaszubskich w I poł. XX w.”
  5. Organizacja XXII Międzynarodowego Festiwalu Akordeonowego w Sulęczynie

§ 2

                W 2022 roku Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej

§ 3

                W 2022 roku Fundacja podjęła 2 uchwały, dotyczące przyjęcia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz o przekazaniu wyniku finansowego netto za 2021 rok.

§ 4

W 2022 roku Fundacja uzyskała  279830,00 zł przychodów z działalności statutowej, w tym:

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej: 266031,00 zł, w tym

– Darowizny – 76000,00 zł, w tym od osób fizycznych 4000,00 zł, od innych podmiotów 72000,00 zł

– Dotacje – 185937,50 zł, w tym od ARIMR 79537,50 zł, Urząd Marszałkowski Woj. Pom. 25000,00 zł, Starostwo Powiatowe Kartuzy 22000,00 zł, Gmina Sulęczyno 24150,00 zł, Gmina Chmielno 10000,00 zł, Gmina Somonino 10000,00 zł, Kaszubski Uniwersytet Ludowy 15250,00 zł.

Przychody z działalności statutowej odpłatnej: 6000,00 zł, w tym realizacja zadania Hydroaktywni 6000,00 zł.

Przychody z 1% podatku: w roku sprawozdawczym jednostka nie posiadała prawa do uzyskania 1% podatku

Pozostałe przychody: 7799,00 zł

§ 5

W 2022 roku Fundacja poniosła następujące koszty:

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: 187234,01 zł, z czego:

– Realizacja zadania Hydroaktywni: 16200,00 zł ( z czego z dotacji Starostwo Powiatowe Kartuzy 8000,00 zł i Gmina Sulęczyno 8000,00 zł),

– Organizacja Festiwalu Akordeonowego: 57268,01 zł (z czego z dotacji UMWP 25500,00 zł),

– Zadanie „Muzyczne krajobrazy…”: 4950,00 zł (z czego z dotacji Starostwo Powiatowe Kartuzy 4000,00 zł i Gmina Sulęczyno 950,00 zł),

– Realizacja filmu fabularnego o relacjach pol.-kasz.-niem.: 51816,00 zł (z czego z dotacji UMWP 51816,00)

– Produkcja filmu „Tam Gdzie Kwitną Malene”: 45000,00 zł (z czego z dotacji Starostwo Powiatowe Kartuzy 10000,00 zł, Gmina Sulęczyno 15000,00 zł, Gmina Chmielno 10000,00 zł, Gmina Somonino 10000,00 zł)

– Realizacja zadania Nestor 2.0: 12000,00 zł (z czego z dotacji Kaszubski Uniwersytet Ludowy 12000,00zł).

Koszty działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: 6000,00 zł, w tym realizacja zadnia Hydroaktywni 6000,00 zł

Koszty administracyjne: 566,00 zł

§ 6

W 2022 roku Fundacja nie zatrudniała stałych pracowników na umowę o pracę i nie dokonała wypłat z tego tytułu wynagrodzeń.

Fundacja w roku sprawozdawczym zatrudniała 27 osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Łączna wysokość wynagrodzeń z tego tytułu to 31447,70 zł

Środki pieniężne na rachunku Fundacji na dzień 31.12.2022 wynosiły 176,21 zł

§ 7

W 2022 roku Fundacja nie realizowała zadań zleconych przez podmioty państwowe i samorządowe.

§ 8

Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych nastąpiło na podstawie deklaracji PIT 4R złożonej do 31.01.2023 r. oraz zeznania CIT 8 złożonego do 31.05.2023 r. Oba dokumenty zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w Kartuzach.